TỔNG QUAN VỀ CHỨNG NHẬN

Chứng nhận  KMAR tiêu chuẩn 10015 dựa trên tiêu chuẩn ISO 10002

Trong khi các tiêu chuẩn cho các sản phẩm và dịch vụ quản lý chất lượng đã tồn tại nhiều. Như ISO 9001, Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)),… Tuy nhiên, mục tiêu hoạt động của tổ chức và hoạt động đào tạo tập trung vào sự tương tác với giáo dục chất lượng cao và đào tạo cho các mục đích của việc thực thi

ISO 10015 để cải tiến và quản lý quá trình đào tạo để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Các hệ thống quản lý tập trung.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỞ HỮU CHỨNG NHẬN

- Tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của chức năng giáo dục và đào tạo

- Đào tạo cán bộ để nâng cao hiệu suất của các tổ chức và doanh nghiệp bằng cách cung cấp các dịch vụ giáo dục và đào tạo chất lượng cao

- Thu thập các dữ liệu cần thiết có thể định lượng

- Xác định rõ mục tiêu kinh doanh

- Quá trình phản xạ có chủ  ý thông qua một bên thứ ba được miêu tả (quá trình phản xạ)

CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN

4 Guidelines for training

4.1 Training: A four-stage process

4.1.1 General

4.1.2 Purchase of training-related products and services

4.1.3 Involvement of personnel

4.2 Defining training needs

4.2.1 General

4.2.2 Defining the needs of the organization

4.2.3 Defining and analysing competence requirements

4.2.4 Reviewing competence

4.2.5 Defining competence gaps

4.2.6 Identifying solutions to close the competence gaps

4.2.7 Defining the specification for training needs

4.3 Designing and planning training

4.3.1 General

4.3.2 Defining the constraints

 

4.3.3 Training methods and criteria for selection

4.3.4 Training plan specification

4.3.5 Selecting a training provider

4.4 Providing for the training

4.4.1 General

4.4.2 Providing support

4.4.2.1 Pretraining support

4.4.2.2 Training support

4.4.2.3 End-of-training support

4.5 Evaluating training outcomes

4.5.1 General

4.5.2 Collecting data and preparing an evaluation report

5 Monitoring and improving the training process

5.1 General

5.2 Validation of the training process