TỔNG QUAN VỀ CHỨNG NHẬN

ISO 22301 để bảo vệ chống lại, làm giảm khả năng xảy ra, chuẩn bị, trả lời, và phục hồi sự cố gây gián đoạn khi sự cố phát sinh.

Quy định các yêu cầu lập kế hoạch, thiết lập, thực hiện, hoạt động, theo dõi, xem xét, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý tài liệu

Ngoài ra, có thể kết hợp với tiêu chuẩn ISO 9001 (Hệ thống quản lý chất lượng), ISO 14001 (hệ thống quản lý môi trường), ISO / IEC 27001 (Hệ thống quản lý an ninh thông tin) và các Tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác như ISO / IEC 20000-1 (Công nghệ thông tin - Quản lý dịch vụ) và ISO 28000 (Hệ thống tiêu chuẩn quản lý an ninh chuỗi cung ứng)

Bởi để có một mức độ tương thích và phù hợp với các hệ thống quản lý có liên quan mà có thể hỗ trợ tích hợp và thực hiện hoạt động.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỞ HỮU CHỨNG NHẬN

- Phòng ngừa rủi ro gián đoạn kinh doanh “Bằng cách quản lý có hệ thống”, có khả năng "giảm tác động của thảm họa " nó được dự kiến.

- Ngăn ngừa ảnh hưởng của thảm họa

- Giảm gián đoạn

- Giảm Gián đoạn sản phẩm / dịch vụ khách hàng

- Sự đáng tin cậy giảm xuống

- Giúp bảo vệ thương hiệu, duy trì các giá trị của doanh nghiệp, tổ chức Tương ứng với các yêu cầu thông tin thúc đẩy các tổ chức chính phủ và công chúng

- Giảm thiệt hại tài sản, phá sản

CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN