TỔNG QUAN VỀ CHỨNG NHẬN

Cải tiến liên tục trong các tổ chức chế tạo ô tô và bộ phận dịch vụ liên quan, giảm thiểu và phòng chống sự lây lan của chất thải của GM và FORD được áp dụng cho toàn bộ hệ thống sản xuất xe và các phụ tùng ô tô trong chuỗi cung ứng, chứng nhận được phát triển bởi IATF dựa trên các tiêu chuẩn quản lý chất lượng của Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO). ISO/TS 16949 dựa trên nền tảng của Hệ thống quản lý chất lượng – bổ sung thêm Các yêu cầu cụ thể đối với việc áp dụng QMS tại tổ chức chế tạo ô tô và bộ phận dịch vụ liên quan.

IATF (International Automotive Task Force) được tạo ra để các doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu về hệ thống chất lượng chế tạo ô tô (thiết kế, phát triển, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ), đây là một tiêu chuẩn toàn cầu được tích hợp bởi châu Âu và Hoa Kỳ.

IATF được thành lập bởi Mỹ và Hiệp hội ô tô châu Âu bao gồm BIG3 – 3 công ty xe hơi Mỹ (Daimler Chrysler, GM, Ford) và các nhà sản xuất xe hơi châu Âu (Peugeot, Renault, Volkswagen, Fiat, BMW, vv).

LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỠ HỮU GIẤY CHỨNG NHẬN

- Đảm bảo khi đã cam kết với khách hàng thì sẽ thực hiện được cam kết (giống ISO 9001)

- Liên tục cải tiến và Đảm bảo cung cấp ổn định sản phẩm

- Tái phân phối nguồn lực nhà cung cấp để nâng cao chất lượng.

- tạo ra phương pháp tiếp cận hệ thống quản lý chất lượng chung trong toàn chuỗi cung cấp (kể cả nhà cung cấp lẫn nhà thầu phụ) và tạo thuận lợi cho việc tiếp cận, áp dụng các phương pháp thực hành tốt nhất.

- Đem lại lợi thế thương mại trong quá trình thương thảo hợp đồng.

- Tiết kiệm thời gian và chi phí, nhờ tránh được nhiều cuộc đánh giá cụ thể của khách hàng.

- Cải tiến liên tục, nâng cao sự hài lòng của khách hàng thực hiện theo định hướng

CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN

ISO/TS 16949 기본 모델은 ISO 9001 요구사항에 국제자동차시스템 요구사항과 고객지정요구사항으로 구성됩니다.

4.0 품질경영시스템

4.1 일반요구사항

4.1.1 일반요구사항 · 보충사항

4.2 문서화요구사항

4.2.1 일반사항

4.2.2 품질매뉴얼

4.2.3 문서관리

4.2.3.1 엔지니어링 시방서

4.2.4 기록관리

4.2.4.1 기록보유

5. 경영책

5.1 경영의지

5.1.1 프로세스 효율성

5.2 고객중심

5.3 품질방침

5.4 기획

5.4.1 품질목표

5.4.1.1 품질목표-보충사항

5.4.2 품질경영시스템 기획

5.5 책임, 권한 및 의사소통

5.5.1 책임 및 권한

5.5.1.1 품질책임

5.5.2 경영대리인

5.5.2.1 고객대리인

5.5.3 내부의사소통

5.6 경영검토

5.6.1 일반사항

5.6.1.1 품질경영시스템 성과

5.6.2 검토입력

5.6.2.1 검토입력 · 보충사항

5.6.3 검토출력

6.0 자원관

6.0 자원관리

6.2 인적자원

6.2.1 일반사항

6.2.2 적격성, 훈련 및 인식

6.2.2.1 제품설계 숙련도

6.2.2.2 훈련

6.2.2.3 직무훈련

6.2.2.4 종업원 동기부여 및 권한 위힘

6.3 기반구조

6.3.1 공장, 시설 및 장비기획

6.3.2 우발사고계획

6.4 업무환경

6.4.1 제품품질 달성을 위한 종업원 안전

6.4.2 현장청결

7.0 제품실

7.1 제품실현기획

7.1.1 제품실현기획-보충사항

7.1.2 합격기준

7.1.3 기밀유지

7.1.4 변경관리

7.2 고객과 관련된 프로세스

7.2.1 제품에 관련된 요구사항 결정

7.2.1.1 제품에 관련된 요구사항 검토-보충사항

7.2.2.2 조직 제조타당성

7.2.3 고객과의 의사소통

7.2.3.1 고객과의 의사소통-보충사항

7.3 설계 및 개발

7.3.1 설계 및 개발기획

7.3.6.2 시작품계획

7.3.6.3 제품승인 프로세스

7.3.7 설계 및 개발변경관리

7.4 구매

7.4.1 구매 프로세스

7.4.2 공급자 품질경영시스템 개발

7.4.1.1 법령사항 및 규제사항 적합성

7.4.1.2 공급자 품질경영시스템 개발

7.4.1.3 고객승인공급처

7.4.2 구매정보

7.4.3 구매한 제품의 검증

7.4.3.1 수입제품 요구사항 적합성

7.4.3.2 공급자 모니터링

7.5 생산 및 서비스 제공

7.5.1 생산 및 서비스 제공관리

7.5.1.1 관리계획서

7.5.1.2 작업지지서

7.5.1.3 작업준비완료의 검증

7.5.1.4 예방 및 예측보전

7.5.1.5 생산 치공구의 관리

7.5.1.6 생산일정계획

7.5.1.7 서비스로부터의 정보 피드백

7.5.1.8 고객과의 서비스 계약

7.5.2 생산 및 서비스 제공에 대한 프로세스의 실현성확인/타당성확인

7.5.2.1 생산 및 서비스 제공에 대한 프로세스의 실현성확인/타당성확인-보충사항

7.5.3 식별 및 추적성

7.5.3.1 식별 및 추적성-보충사항

7.5.4 고객재산

7.5.4.1 고객소유 생산 치공구

7.5.5 제품의 보존

7.5.5.1 보관 및 재고

7.6 모니터링장비 및 측정장비의 관리

7.6.1 측정시스템 분석

7.6.2 교정/검증기록

7.6.3 시험실 요구사항

7.6.3.1 내부시험실

7.6.3.2 외부시험실

8 측정, 분석

8.1 일반사항

8.1.1 통계적도구의 파악

8.1.2 기본적 통계적 개념에 대한 지식

8.2 일반사항

8.2.1 고객만족

8.2.2 고객만족-보충사항

8.2.2.1 품질경영시스템 심사

8.2.2.2 제조프로세스 심사

8.2.2.3 제품심사

8.2.2.4 내부심사계획

8.2.2.5 내부심사원 자격부여

8.2.3 프로세스의 모니터링 및 측정

8.2.3.1 제조프로세스의 모니터링 및 측정

8.2.4 제품의 모니터링 및 측정

8.2.4.1 정밀검사 및 기능시험

8.2.4.2 외관품목

8.3 부적합 제품의 관리

8.3.1 부적합 제품의 관리-보충사항

8.3.2 재작업 제품의 관리

8.3.3 고객통보

8.3.4 고객면제

8.4 데이터 분석

8.4.1 데이터 분석 및 사용

8.5 개선

8.5.1 지속적 개선

8.5.1.1 조직의 지속적 개선

8.5.1.2 제조프로세스 개선

8.5.2 시정조치

8.5.2.1 문제해결

8.5.2.2 실수방지

8.5.2.3 시정조치 영향

8.5.2.4 불합격제품 시험/분석

8.5.3 예방조치