TỔNG QUAN VỀ CHỨNG NHẬN

Hệ thống quản lý xanh (GMS) là một tổ chức phát triển do Chính sách và Phát triển Quản lý xanh

Là một phần của hệ thống quản lý của tổ chức được sử dụng để quản lý các bên kinh doanh  xanh, một tổ chức để quản lý chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ.

Là một hệ thống quản lý chất lượng cần thiết cho việc quản lý hệ thống của tất cả các khía cạnh liên quan đến quản lý xanh cho các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của tổ chức.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỞ HỮU CHỨNG NHẬN

Quản lý xanh đang nổi lên như một chiến lược cốt lõi cho việc tăng cường khả năng cạnh tranh, phù hợp với các hệ thống kinh tế-xã hội được chuyển sang tiêu thụ bền vững và hệ thống sản xuất cần phải chuẩn bị cho một mô hình mới trong ngành công nghiệp.

Khái niệm kinh doanh xanh bốn yếu tố (môi trường, năng lượng, phát thải khí nhà kính, trách nhiệm xã hội) thêm việc đánh giá hiệu quả quản lý xanh có thể thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN