NỘI DUNG KHOÁ ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 22000 


DATE / NGÀY

COURSE CONTENT/ NỘI DUNG KHÓA HỌC

(2 DAYS/2 NGÀY)


DAY 1/ NGÀY 1

(8:30-16:30)

                                                               


CÁC YÊU CẦU ĐIỀU KHOẢN TIÊU CHUẨN ISO 22000 & LÝ THUYẾT

- Mục tiêu và cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 22000

- Việc thiết lập, áp dụng, vận hành, kiểm tra, xem xét và cải tiến liên tục Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm trên phương diện đánh giá nội bộ 

- Các thuật ngữ và định nghĩa liên quan, tham chiếu đến tiêu chuẩn ISO  ISO 22000

    + Mục tiêu đánh giá

    + Các nguyên tắc đánh giá,

    + Lập kế hoạch đánh giá

    + Cách tiếp cận theo giai đoạn của chu kỳ đánh giá


DAY 2/ NGÀY 2

(8:30-16:30)

LÝ THUYẾT + THỰC HÀNH VỀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

- Kỹ năng và các yêu cầu đối với một chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 22000 

    + Chuẩn bị danh mục đánh giá

    + Cách thức điều hành cuộc phỏng vấn

    + Cách thức tổ chức cuộc họp đánh giá

    + Trình bày các kết quả đánh giá

    + Cách trình bày các khuyến nghị về các hành động đề phòng và khắc phục

- Thực hành Đánh giá nội bộ hệ thống Quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000

    + Lập báo cáo đánh giá & Theo dõi hành động khắc phục

KIỂM TRA

- Tổng kết – Ôn tập

*** Làm bài kiểm tra cuối khóa

Xem thêm: >> Lịch khai giảng khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ ISO 22000:2018 << TẠI ĐÂY

KMR Training - “No. 1 Trust & Value Service Provider”