NỘI DUNG KHÓA HỌC 5 CORE TOOLS (5 CÔNG CỤ HỖ TRỢ) HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG IATF 16949:2016

DATE/ NGÀY

COURSE CONTENT/ NỘI DUNG KHÓA HỌC

(4 DAYS/ 4 NGÀY)

DAY 1/ NGÀY 1

(8:30-16:30)

- Giới thiệu tổng quan về  IATF 16949:2016 &  5 Core Tools

1. Production Part  Approval Process – PPAP

(Trao đổi và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng)

Quá trình phê chuẩn chi tiết

- Các yêu cầu khách hàng

- Các mức độ gửi hồ sơ phê duyệt

- Các trạng thái giao hồ sơ và linh kiện

- Bài tập tình huống

DAY 2/ NGÀY 2

(8:30-16:30)

2. Advanced Product Quality Planning - APQP  

  Hoạch định chất lượng sp nâng cao

Thông tin và yêu cầu của khách hàng về sản phẩm mới/ linh kiện mới

- Giới thiệu các bước thực hiện

- Giới thiệu về các giai đoạn của phê duyệt linh kiện/ sản phẩm mới

- Các yêu cầu của từng giai đoạn

- Phương pháp phê duyệt linh kiện

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng

Bài tập tình huống

3. Failure Mode and Effect Analysis – FMEA

    Mô hình sai lỗi và phân tích tác động 

Thống kê và phân tích sai lỗi trong quá trình sản xuất

- Giới thiệu các bước thực hiện

- Xác định các sai lỗi của các công đoạn

- Xây dựng các tiêu chí để đánh giá mức độ sai lỗi

- Xem xét và đánh giá hệ số rủi ro của từng công đoạn

Bài tập tình huống

DAY 3/ NGÀY 3

(8:30-16:30)

4. Statistical Process Control – SPC 

    Kiểm soát quá trình bằng kỹ thuật thống kê

  Thống kê và đánh giá năng lực quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Phương pháp lấy mẫu và đánh giá lô hàng

- Xác định mức độ phân bố quá trình

- Xác định mức độ kiểm soát quá trình

- Đọc và đánh giá biểu đồ kiểm soát

- Phương pháp tính năng lực quá trình (Cpk) và tỷ lệ sai lỗi (pp)

Bài tập tình huống

DAY 4/ NGÀY 4

(8:30-16:30)

5. Mearurement System Analysis – MSA 

Phân tích các hệ thống đo lường

 Đánh giá hệ thống đo lường

- Xác định tính lập lại và tính tái hiện của thiết bị đo

- Đánh giá năng lực thiết bị lường (Cpk)

- Thực hành đánh giá thiết bị đo

*** Kiểm tra kết thúc khóa học và cấp chứng chỉ***

Xem thêm: >> Lịch khai giảng khóa đào tạo 5 Core Tools << TẠI ĐÂY

KMR Training - “No. 1 Trust & Value Service Provider”