NỘI DUNG KHÓA HỌC 5 CORE TOOLS (5 CÔNG CỤ HỖ TRỢ) HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG IATF 16949:2016

 

DATE/ NGÀY

 

COURSE CONTENT/ NỘI DUNG KHÓA HỌC

(4 DAYS/ 4 NGÀY)

DAY 1/ NGÀY 1

(TỪ 8:30-16:30)

 

 • Giới thiệu tổng quan về  IATF 16949:2016 &  5 Core Tools

1. Production Part  Approval Process – PPAP Quá trình phê chuẩn chi tiết                                                        (Trao đổi và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng)

 • Các yêu cầu khách hàng
 • Các mức độ gửi hồ sơ phê duyệt
 • Các trạng thái giao hồ sơ và linh kiện
 • Bài tập tình huống

DAY 2/ NGÀY 2

(TỪ 8:30-16:30)

 

2. Advanced Product Quality Planning APQA 

    Hoạch định chất lượng sp nâng cao

(Thông tin và yêu cầu của khách hàng về sản phẩm mới/ linh kiện mới)

 • Giới thiệu các bước thực hiện
 • Giới thiệu về các giai đoạn của phê duyệt linh kiện/ sản phẩm mới
 • Các yêu cầu của từng giai đoạn
 • Phương pháp phê duyệt linh kiện
 • Xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng
 • Bài tập tình huống

3. Failure Mode and Effect Analysis – FMEA

    Mô hình sai lỗi và phân tích tác động 

(Thống kê và phân tích sai lỗi trong quá trình sản xuất)

 • Giới thiệu các bước thực hiện
 • Xác định các sai lỗi của các công đoạn
 • Xây dựng các tiêu chí để đánh giá mức độ sai lỗi
 • Xem xét và đánh giá hệ số rủi ro của từng công đoạn
 • Bài tập tình huống

DAY 3/ NGÀY 3

(TỪ 8:30-16:30)

 

4. Statistical Process Control – SPC 

    Kiểm soát quá trình bằng kỹ thuật thống kê

  (Thống kê và đánh giá năng lực quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh).

 • Phương pháp lấy mẫu và đánh giá lô hàng
 • Xác định mức độ phân bố quá trình
 • Xác định mức độ kiểm soát quá trình
 • Đọc và đánh giá biểu đồ kiểm soát
 • Phương pháp tính năng lực quá trình (Cpk) và tỷ lệ sai lỗi (pp)
 • Bài tập tình huống

DAY 4/ NGÀY 4

(TỪ 8:30-16:30)

 

5. Mearurement System Analysis – MSA 

Phân tích các hệ thống đo lường

  (Đánh giá hệ thống đo lường)

 • Xác định tính lập lại và tính tái hiện của thiết bị đo
 • Đánh giá năng lực thiết bị lường (Cpk)
 • Thực hành đánh giá thiết bị đo

*** Kiểm tra kết thúc khóa học và cấp chứng chỉ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KMR Training - “No. 1 Trust & Value Service Provider”

KMR