NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN ISO 9001:2015

ITEM/MỤC

COURSE CONTENT/ NỘI DUNG KHÓA HỌC

(4 DAYS/4 NGÀY)

PHẦN 1
TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG & HTQLCL ISO 9001:2015
 

 

       - Nhận thức về chất lượng, quản lý chất lượng

       - Các lợi ích khi áp dụng ISO 9001:2015

       - Tổng quan về ISO 9001:2015

       - Cấu trúc cao cấp của ISO 9001:2015

       - 7 nguyên tắc quản lý chất lượng

PHẦN 2 DIỄN GIẢI CÁC YÊU CẦU TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
 

     - Điểm mới của ISO 9001:2015 so với phiên bản ISO 9001:2008

     - Diễn giải & phân tích các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015

       - Bài tập về tiêu chuẩn

PHẦN 3 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG & XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÀI LIỆU ISO 9001:2015
 

      - Cách xây dựng hệ thống tài liệu ISO 9001:2015 và áp dụng các yêu cầu vào công việc cụ thể:

               + Nhận diện bối cảnh tổ chức –rủi ro và cơ hội

               + Thiết lập sự tương tác các quá trình

           + Thiếp lập Sổ tay chất lượng, Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng

              + Hướng dẫn xây dựng các quy trình

              + Đánh giá rủi ro Hệ thống QLCL

              + Kiểm soát sự thay đổi và đầu ra không phù hợp

           + Hướng dẫn phương pháp đo lường thỏa mãn khách hàng

              + Hướng dẫn Xem xét lãnh đạo

             + Hướng dẫn phân tích nguyên nhân gốc rễ và hành động khắc phục

              + Bài tập về xây dựng hệ thống tài liệu

PHẦN  4 ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 9001:2015
 

    Giới Thiệu về Đánh Giá Nội Bộ

         - Tổng quan về dánh giá nội bộ

 
 

    Lý Thuyết Về Đánh Giá Nội Bộ

            - Các nguyên tắc trong đánh giá nội bộ

            - Các loại hình đánh giá

             - Cách phân loại Findings

             - Vai trò của Đánh giá viên nội bộ

             - Qui trình tổ chức đánh giá nội bộ

             - Lập Kế hoạch đánh giá

             - Chuẩn bị Checklist đánh giá 

             - Tiến hành đánh giá tài liệu

             - Chuẩn bị đánh giá tại hiện trường

     Thực Hành Về Đánh Giá Nội Bộ
       - Thực hành Đánh giá nội bộ hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015
 
       - Bài tập tình huống
 
     Lập Báo Cáo Đánh Giá & Theo Dõi Hành Động Khắc Phục
PHẦN 5 ÔN TẬP+ BÀI TẬP + KIỂM TRA
 
    -  Bài tập
 
    - Ôn tập
 
    - Tổng kết
 
*** Làm bài kiểm tra cuối khóa (60 phút)

Xem thêm: >> Lịch khai giảng khóa đào tạo chuyên viên ISO 9001:2015 << TẠI ĐÂY

KMR Training - “No. 1 Trust & Value Service Provider”