NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ THEO TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018

DATE/ NGÀY

COURSE CONTENT/ NỘI DUNG KHÓA HỌC

(2 DAYS/ 2 NGÀY)

DAY 1/ NGÀY 1

(TỪ 8:30-16:30)

CÁC YÊU CẦU ĐIỀU KHOẢN TIÊU CHUẨN ISO 45001:2018              

 • ISO 45001:2018 là gì?  Hiểu về cấu trúc mới của tiêu chuẩn;
 • Sự khác biệt giữa OHSAS 18001:2007 và ISO 45001: 2018
 • Diễn giải & phân tích các yêu cầu của ISO 45001:2018
 • Hiểu và xem xét tính hiệu quả của ISO 45001 ở định dạng Phụ lục SL mới
 • Bài tập về tiêu chuẩn

DAY 2/ NGÀY 2

(TỪ 8:30-16:30)

LÝ THUYẾT + THỰC HÀNH VỀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

 • Các nguyên tắc trong đánh giá nội bộ
 • Các loại hình đánh giá
 • Vai trò của Đánh giá viên nội bộ
 • Qui trình tổ chức đánh giá nội bộ:

          Lập Kế hoạch đánh giá  

          Chuẩn bị Checklist đánh giá  

          Tiến hành đánh giá tài liệu

          Chuẩn bị đánh giá tại hiện trường

 • Thực hành Đánh giá nội bộ hệ thống Quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp.
 • Sử dụng xem xét tài liệu, phỏng vấn và quan sát để thu thập bằng chứng đánh giá khách quan
 • Đánh giá theo từng khoản xem xét các chủ đề về Nguy cơ-Rủi ro và Sức khỏe & An toàn
 • Đánh giá hoạt động của tổ chức liên quan đến từng yêu cầu của ISO 45001

KIỂM TRA

  - Tổng kết - Ôn tập

  - Làm bài kiểm tra cuối khóa (60 phút)

 

KMR Training - “No. 1 Trust & Value Service Provider”