Environmental aspect identification & impact assessment according to ISO 14001:2015/ Nhận dạng khía cạnh môi trường &

Đánh giá tác động môi trường có ý nghĩa theo ISO 14001:2015

 

 1. Mục tiêu khóa học:
 • Xác định các khía cạnh môi trường là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong hệ thống quản lý Môi trường vì tất các các bước tiếp theo đều dựa trên bước đầu tiên này.
 • Khoá học này là hướng vào các tổ chức đang triển khai Hệ thống Quản lý Môi trường, nên sẽ xuất hiện nhu cầu xác định tất cả các quá trình (vd. Các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ công nghiệp hay thử nghiệm) và các khía cạnh môi trường có liên quan, và nhằm xác định những khía cạnh quan trọng nhất. Khoá học này đưa ra một cơ chế để văn bản hoá các khía cạnh này và, nếu cần, đảm bảo triển khai các chương trình để quản lý hoạt động và đề phòng tác động.

 

 1. Đối tượng tham dự:
 • Người có trách nhiệm triển khai, thực hiện và đánh giá hệ thống quản lý EMS.
 • Những người nằm trong hệ thống quản lý EMS
 • Người làm việc tại nơi có các khía cạnh môi trường đang tồn tại

 

 1. Thời lượng khóa học: 1 ngày
 2. Tổng quan khóa học:
 • Việc xác định các khía cạnh và tác động môi trường có thể coi như trái tim của cả hệ thống EMS vì tất cả các hoạt động kiểm soát đều dựa trên cơ sở đó. Khoá học này đưa ra phương pháp, kỹ thuật và thực hành thông qua quá trình xác định, nhờ vậy học viên có thể tự tin áp dụng các phương pháp tại công ty của chính họ

 

 1. Nội dung khóa học:
 • Các thuật ngữ cơ bản trong ISO 14001:2015
 • Làm quen với  thuật ngữ về khía cạnh – tác động.
 • Quá trình xác định.
 • Xác định các khía cạnh môi trường
 • Xác minh tầm quan trọng
 • “Cập nhật thông tin”
 • Thực hành từng bước

 

Xem thêm: >> Lịch khai giảng khóa đào tạo nhận dạng khía cạnh môi trường và đánh giá tác động môi trường có ý nghĩa theo ISO 14001:2015 << TẠI ĐÂY

KMR Training - “No. 1 Trust & Value Service Provider”