Hazard identification & Risk assessment according to ISO 45001:2018

Nhận diện mối nguy & Đánh giá rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018

 

 1. Mục tiêu khóa học:

Việc nhận diện các mối nguy là bước đầu tiên và quan trọng nhất vì tất cả những gì sau đó đều phụ thuộc vào việc nhận diện này. Khóa học này giúp các tổ chức đang triển khai và áp dụng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp có thể xác định được các mối nguy tiềm ẩn tại nơi làm việc, đánh giá rủi ro của chúng và đưa ra các chương trình để giải quyết những mối nguy này cho phù hợp.

 

 1. Người tham gia khóa học sẽ được học:
 • Nhận dạng mối nguy
 • Hiểu các khái niệm rủi ro cơ bản
 • Tìm hiểu kỹ thuật đánh giá rủi ro hiệu quả
 • Tham gia & thực hiện đánh giá rủi ro
 • Có được sự tự tin và cam kết đạt được các kỹ năng và công cụ để làm việc

 

 1. Đối tượng tham dự:
 • Người có trách nhiệm triển khai, thực hiện và đánh giá hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001
 • Những người nằm trong hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp
 • Người làm việc tại nơi có các mối nguy đang tồn tại

 

 1. Nội dung khóa học:
 • Các Thuật ngữ cơ bản trong ISO 45001:2018
 • Phương pháp xác định các mối nguy, cách hiệu quả để xác định mối nguy
 • Cách tiếp cận rủi ro do các mối nguy gây ra và các mối nguy đáng kể được xác định như thế nào
 • Qúa trình đánh giá rủi ro
 • Thực hiện các biện pháp kiểm soát thích hợp
 • Thực hành từng bước

 

Xem thêm: >> Lịch khai giảng khóa đào tạo nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 << TẠI ĐÂY

KMR Training - “No. 1 Trust & Value Service Provider”