NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO

“NHẬN THỨC & ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HTQL AN TOÀN THỰC PHẨM THEO TIÊU CHUẨN HACCP/ISO 22000:2018”

ITEM/MỤC

COURSE CONTENT/ NỘI DUNG KHÓA HỌC

(2 DAYS/2 NGÀY)

PHẦN 1

Nhận thức về HTQL An Toàn Thực Phẩm HACCP/ ISO 22000:2018

DAY 1/ NGÀY 1

(8:30-16:30)

TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM & HTQL ATTP HACCP/ISO 22000

- Cách thức giải quyết vấn đề an toàn thực phẩm?

- Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hỗ trợ việc đạt được các mục tiêu kinh doanh như thế nào?

- Tại sao việc xác định và quản lý rủi ro lại quan trọng?

- Mục tiêu của HACCP/ISO 22000 là gì?

- Điểm mới của ISO 22000:2018 so với phiên bản ISO 22000:2005

 DIỄN GIẢI CÁC YÊU CẦU TIÊU CHUẨN HACCP/ISO 22000

- Các yêu cầu của HACCP/ISO 22000 là gì? Diễn giải

- Các thuật ngữ và định nghĩa liên quan tới đánh giá/ đánh giá nội bộ, tham chiếu đến tiêu chuẩn HACCP/ISO 22000

  • Các bài tập True/False, trắc nghiệm, bài tập tình huống

PHẦN 2       

Lý Thuyết + Thực Hành Về Đánh Giá Nội Bộ HACCP/ISO 22000

DAY 2/ NGÀY 2

(8:30-16:30)

KỸ NĂNG VÀ CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI MỘT CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

- Mục tiêu đánh giá

- Các nguyên tắc đánh giá

- Lập kế hoạch đánh giá

- Cách tiếp cận theo giai đoạn của chu kỳ đánh giá

- Chuẩn bị danh mục đánh giá

- Cách thức điều hành cuộc phỏng vấn

- Cách thức tổ chức cuộc họp đánh giá

- Trình bày các kết quả đánh giá

- Cách trình bày các khuyến nghị về các hành động khắc phục phòng ngừa

THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM HACCP/ISO 22000

 - Thực hành đánh giá nội bộ

 - Lập báo cáo đánh giá & Theo dõi hành động khắc phục sau đánh giá nội bộ

  • Các bài tập tình huống

   TỔNG KẾT - KIỂM TRA

  • Ôn tập
  • Tổng kết

*** Làm bài kiểm tra cuối khóa

Xem thêm: >> Lịch khai giảng khóa đào tạo Nhận thức & Đánh giá nội bộ HACCP/ISO 22000:2018 << TẠI ĐÂY

“No. 1 Trust & Value Service Provider”