NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015

DATE / NGÀY
COURSE CONTENT/ NỘI DUNG KHÓA HỌC

  (1 DAY/ 1 NGÀY)

DAY 1/ NGÀY 1

(TỪ 8:30-16:30)              

  NHẬN THỨC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  ISO 14001: 2015  

   - ISO 14001:2015 là gì? Sự khác biệt giữa ISO 14001: 2004 và ISO 14001: 2015

      - Khái quát về Hệ thống quản lý chất lượng

    - Mục tiêu, phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn ISO 14001:2015

    - Lợi ích của việc triển khai hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001

    - Các nguyên tắc và cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 14001:2015

     - Hiểu các yêu cầu của các yêu cầu và thay đổi của EMS ISO 14001: 2015

     - Diễn giải & phân tích các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001:2015

  - Hướng dẫn cách tiến hành áp dụng ISO 14001:2015 

     KIỂM TRA

      - Ôn tập

      - Tổng kết

       *** Làm bài kiểm tra cuối khóa

Xem thêm: >> Lịch khai giảng khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 << TẠI ĐÂY

KMR Training - “No. 1 Trust & Value Service Provider”