NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐÀO TẠOTHƯ KÝ - CHUYÊN VIÊN ISO 9001:2015

ITEM/MỤC

COURSE CONTENT/ NỘI DUNG KHÓA HỌC

(3 DAYS/ 3 NGÀY)

PHẦN 1

TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG & HTQLCL ISO 9001:2015

 

 • Nhận thức về chất lượng, quản lý chất lượng
 • Các lợi ích khi áp dụng ISO 9001:2015
 • Tổng quan về ISO 9001:2015
 • Cấu trúc cao cấp của ISO 9001:2015
 • 7 nguyên tắc quản lý chất lượng

PHẦN 2       

DIỄN GIẢI CÁC YÊU CẦU TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

 

 • Điểm mới của ISO 9001:2015 so với phiên bản ISO 9001:2008
 • Diễn giải & phân tích các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Bài tập về tiêu chuẩn

PHẦN 3       

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG & XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÀI LIỆU ISO 9001:2015

 

 • Cách xây dựng hệ thống tài liệu ISO 9001:2015 và áp dụng các yêu cầu vào công việc cụ thể:
 • Nhận diện bối cảnh tổ chức –rủi ro và cơ hội
 • Thiết lập sự tương tác các quá trình
 • Thiếp lập Sổ tay chất lượng, Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng
 • Hướng dẫn xây dựng các quy trình
 • Đánh giá rủi ro Hệ thống QLCL
 • Kiểm soát sự thay đổi và đầu ra không phù hợp
 • Hướng dẫn phương pháp đo lường thỏa mãn khách hàng
 • Hướng dẫn Xem xét lãnh đạo
 • Hướng dẫn phân tích nguyên nhân gốc rễ và hành động khắc phục
 • Bài tập về xây dựng hệ thống tài liệu

PHẦN  4

ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 9001:2015

 

Giới Thiệu về Đánh Giá Nội Bộ

 • Tổng quan về đánh giá nội bộ

 Lý Thuyết Về Đánh Giá Nội Bộ

 • Các nguyên tắc trong đánh giá nội bộ
 • Các loại hình đánh giá
 • Cách phân loại Findings
 • Vai trò của Đánh giá viên nội bộ
 • Qui trình tổ chức đánh giá nội bộ
 • Lập Kế hoạch đánh giá
 • Chuẩn bị Checklist đánh giá 
 • Tiến hành đánh giá tài liệu
 • Chuẩn bị đánh giá tại hiện trường

Thực Hành Về Đánh Giá Nội Bộ

 • Thực hành Đánh giá nội bộ hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 
 • Bài tập tình huống 

Lập Báo Cáo Đánh Giá & Theo Dõi Hành Động Khắc Phục

PHẦN 5

HOẠCH ĐỊNH CÔNG VIỆC THƯ KÝ – CHUYÊN VIÊN ISO

 

Quản lý quan hệ với tổ chức chứng nhận

 • Hiểu biết để thúc đẩy hợp tác: Chu trình Chứng nhận – Công nhận – Thừa nhận,
 • Sử dụng dấu hiệu chứng nhận – Lịch và nhân sự đánh giá – Khắc phục các điểm không phù hợp – Thủ tục phàn nàn & Khiếu nại về dịch vụ chứng nhận,
 • Mở rộng – Thu hẹp phạm vi chứng nhận và các thay đổi thông tin doanh nghiệp,
 • Vai trò của Thư ký - chuyên viên ISO trong quản lý mối quan hệ với tổ chức chứng nhận

Tạo động lực và sự khác biệt trong hoạt động của thư ký - chuyên viên ISO

 • Các "rào cản" tiềm ẩn và nhu cầu "bôi trơn" trong quản lý HTQLCL,
 • Các giải pháp tạo động lực điển hình thúc đẩy áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL,
 • Tạo và duy trì Cam kết của lãnh đạo: Thách thức lớn nhất trong tạo động lực,
 • Thư ký - chuyên viên ISO và vai trò quản lý các chương trình tạo động lực trong HTQLCL

Hoạch định công việc của thư ký – chuyên viên ISO

 • Xác định "Chân dung" Thư ký - chuyên viên ISO qua vai trò, trách nhiệm và năng lực,
 • "Báo cáo thành tích": Các chiều KPI và dữ liệu quản lý HTQLCL,
 • Kế hoạch hoạt động năm điển hình của một Thư ký - chuyên viên ISO

PHẦN 6

ÔN TẬP + BÀI TẬP + KIỂM TRA

 

 • Bài tập 
 • Ôn tập 
 • Tổng kết 

*** Làm bài kiểm tra cuối khóa (60 phút)

Xem thêm: >> Lịch khai giảng khóa đào tạo Thư ký - Chuyên viên ISO 9001:2015 << TẠI ĐÂY

KMR Training - “No. 1 Trust & Value Service Provider”