TỔNG QUAN VỀ CHỨNG NHẬN ISO 14001

Đây là một chứng nhận đặc biệt xác định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường được thiết lập bởi tổ chức chứng nhận quốc tế (ISO), diễn ra liên tục trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

Giấy chứng nhận do tổ chức chứng nhận bên thứ ba cấp cho tổ chức sẽ thành lập một loạt các hoạt động quản lý để cải thiện hệ thống quản lý môi trường ngày càng phù hợp. Đồng thời xác thực và đánh giá một cách khách quan lợi nhuận kinh tế của doanh nghiệp và tiền đề phát triển bền vững cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các mục tiêu được đề ra sẽ giúp cho doanh nghiệp giảm bớt chi phí dịch vụ và khách hàng, đồng thời tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỞ HỮU CHỨNG NHẬN

- Xây dựng hệ thống quản lý môi trường để chuẩn bị cho WTO / GREEN ROUND

- Nâng cao khả năng cạnh tranh trong thời đại công nghệ môi trường (vượt qua các rào cản phi thuế quan)

- Các nước đang phát triển xuất khẩu yêu cầu cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường

- Tăng áp lực của người tiêu dùng yêu cầu các thông tin môi trường và hiệu suất

- tiết kiệm năng lượng và nguyên liệu

- Tăng cường xu hướng pháp luật về môi trường trong và ngoài nước

- Loại bỏ rủi ro môi trường

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp để cải thiện môi trường và giảm chi phí

- EMS thiết lập tiêu chuẩn (tiếp tục đạt được các yêu cầu pháp luật về môi trường và mức độ quy định)

- công ty tích hợp hệ thống

- Văn hóa khả năng phản ứng nhanh trong trường hợp khẩn cấp

- Cải thiện mối tương quan nghịch giữa năng suất và gánh nặng môi trường

CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN

4. Bối cảnh của tổ chức

4.1 Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức

4.2 Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan

4.3 Xác định phạm vi của hệ thống quản lý môi trường

4.4 hệ thống quản lý môi trường

5. Sự lãnh đạo

5.1 Sự lãnh đạo và cam kết

5.2 Chính sách môi trường

5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức

6. Hoạch định

6.1 Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội

6.2 Mục tiêu môi trường và hoạch định đạt được mục tiêu

7. Hỗ trợ

7.1 Nguồn lực

7.2 Năng lực

7.3 Nhận thức

7.4 Trao đổi thông tin

7.5 Thông tin văn bản

8. Điều hành

8.1 Hoạch định và kiểm soát điều hành

8.2 Chuẩn bị sẵn sang và ứng phó tình huống khẩn cấp

9. Đánh giá kết quả hoạt động

9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá

9.2 Đánh giá nội bộ

9.3 Xem xét của lãnh đạo

10. Cải tiến

10.1 Khái quát

10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục

10.3 Cải tiến thường xuyên