TỔNG QUAN VỀ CHỨNG NHẬN ISO 22000:2018

Tiêu chuẩn ISO 22000 được xây dựng theo cấu trúc mức cao (HLS) nhằm dễ dàng tích hợp với các hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 14001, ...) đang áp dụng rộng rãi và đảm bảo sự đồng bộ mang tính quốc tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

ISO 22000:2018 được ban hành vào ngày 19/06/2018 bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO, thay thế cho phiên bản ISO 22000:2005. Đây là tiêu chuẩn mới nhất quy định cụ thể các yêu cầu cơ bản cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FMS).

ISO 22000:2018 thiết kế dựa trên nền tảng của việc thực hành các nguyên tắc HACCP, GMP trong toàn chuỗi thực phẩm. Qua đó, việc nhận biết các quá trình trọng yếu, phân tích các mối nguy, xác định các điểm kiểm soát tới hạn (HACCP)... để xây dựng, xác định các điều kiện tiên quyết để sản xuất thực phẩm an toàn (PRP), thiết lập các biện pháp kiểm soát thích hợp - kết hợp với thực hành và theo dõi sự tuân thủ được xem là những yếu tố then chốt để cung cấp nguồn thực phẩm an toàn, bao gồm tất cả các đơn vị trong chuỗi thực phẩm, cả trực tiếp và gián tiếp chuỗi thức ăn.

10 LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỞ HỮU CHỨNG NHẬN ISO 22000:2018

- Nâng cao ý thức an toàn thực phẩm và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng

- Chủ động ứng phó với các rào cản thương mại quốc tế

- Cải thiện, phòng ngừa tai nạn và các tình huống khẩn cấp trong vấn đề an toàn thực phẩm

- Là điều cần thiết cho hội nhập của các chương trình khác nhau (HACCP, BRC, EUREPGAP, GMP)

- Giảm thiểu chi phí thông qua việc tích hợp chứng nhận ISO 22000:2018

- Đảm bảo khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước ngành công nghiệp thực phẩm.

- Kết hợp và thống nhất các yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống chất lượng / môi trường / an toàn thực phẩm một cách hiệu quả

- Tuân thủ luật có liên quan đến thực phẩm

- Nâng cao trách nhiệm của các nhân viên

- Nâng cao hình ảnh của công ty và cải thiện độ tin cậy (cải thiện sự hài lòng của khách hàng)

CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO 22000:2018

 1. Scope
 2. Normative references
 3. Terms and definitions
 4. Context of the organization
  1. 1. Understanding the organization and its context
  2. 2. Understanding the needs and expectations of interested parties
  3. 3. Determine the scope of the food safety management system
  4. 4. Food safety management system
 5. Leadership 
  1. 1. Leadership and commitment
  2. 2. Food safety policy
  3. 3. Organizational roles, responsibilities and authorities
 6. Planning
  1. 1. Actions to address risks and opportunities
  2. 2. Objectives of the Food safety Management system  and planning to achieve them
  3. 3. Planning of changes
 7. Support
  1. 1. Resources

  2. 2. Competence
 1. 3. Awareness
 2. 4. Communication
 3.  5. Documented information
 1. Operation
  1. 1. Operational planning and control
  2. 2. Prerequisite Programme (PRPs)
  3. 3. Traceability System
  4. 4. Emergency preparedness and response
  5. 5. Hazard Control
  6. 6. Updating the information specifying  the PRPs and the  Hazard control Plan
  7. 7. Control of monitoring and measuring
  8. 8. Verification related to PRPs and the Hazard control plan
  9.  9. Control of product and process nonconformities
 2. Performance Evaluation
  1. 1. Monitoring, measurement, analysis and evaluation
  2. 2. Internal audit
  3. 3. Management review
 3. Improvement
  1. 1. Non-conformity and corrective action
  2. 2. Continual improvement
  3. 3. Update of  the food safety management system

 

KMR (Korea Management Registrar) certification body offers you the best ISO 22000:2018 Certification Services.