TỔNG QUAN VỀ CHỨNG NHẬN

Tổ chức xây dựng hiệu quả hoạt động năng lượng toàn diện và có hệ thống trên toàn doanh nghiệp để thúc đẩy chiến lược kinh doanh, liên tục.

Là hệ thống quản lý năng lượng tạo sự hài hòa về khía cạnh kỹ thuật của và các khía cạnh quản lý.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỞ HỮU CHỨNG NHẬN

- Có thể sử dụng như một công cụ chủ chốt để nâng cao hiệu quả năng lượng của doanh nghiệp

- Giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định của luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và giảm khí nhà kính.

- Tiếp tục nâng cao hiệu suất năng lượng thông qua quản lý năng lượng

- Xây dựng, cải cách công việc và tổ chức

- Thúc đẩy cải tiến kinh doanh bằng việc sử dụng năng lượng trực quan, hiệu quả, tránh gây lãng phí, loại trừ biến động

- Về mặt định lượng xác định việc sử dụng năng lượng nhằm giảm phát thải khí nhà kính mà không gây ảnh hưởng đến quá trình vận hành.

- Cân nhắc tiêu thụ năng lượng trong quá trình ra quyết định cho việc thiết kế và mua sắm các thiết bị, nguyên vật liệu hoặc dịch vụ. 

- Mở rộng cơ hội kinh doanh với sự tự tin và nâng cao hình ảnh của công ty từ các bên liên quan

CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN

4 Các yêu cầu đối với hệ thống quản lý năng lượng

4.1 Yêu cầu chung

4.2 Trách nhiệm của lãnh đạo

4.2.1 Lãnh đạo cao nhất

4.2.2 Đại diện lãnh đạo 

4.3 Chính sách năng lượng

4.4 Hoạch định năng lượng

4.4.1 Khái quát

4.4.2 Yêu cầu pháp lý và yêu cầu khác

4.4.3 Xem xét năng lượng

4.4.4 Đường cơ sở năng lượng 

4.4.5 Chỉ số hiệu quả năng lượng

4.4.6 Mục tiêu, chỉ tiêu năng lượng và kế hoạch hành động quản lý năng lượng

4.5 Áp dụng và vận hành

4.5.1 Khái quát

4.5.2 Năng lực, đào tạo và nhận thức 

4.5.3 Trao đổi thông tin

 

4.5.4 Hệ thống tài liệu 

4.5.5 Kiểm soát vận hành

4.5.6 Thiết kế

4.5.7 Mua dịch vụ năng lượng, sản phẩm, thiết bị sử dụng năng lượng và năng lượng

4.6 Kiểm tra

4.6.1 Theo dõi, đo lường và phân tích

4.6.2 Đánh giá sự tuân thủ các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác

4.6.3 Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý năng lượng

4.6.4 Sự không phù hợp, khắc phục, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa

4.6.5 Kiểm soát hồ sơ

4.7 Xem xét của lãnh đạo

4.7.1 Khái quát

4.7.2 Đầu vào xem xét của lãnh đạo

4.7.3 Đầu ra xem xét của lãnh đạo