Chính sách chất lượng

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CỦA TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN KMR

01 - Quản lý chất lượng: quản lý chất lượng để đảm bảo xử lý công bằng, khách quan và chất lượng.

02 - Sự hài lòng của khách hàng: Đạt được sự hài lòng của khách hàng thông qua việc tạo ra và cung cấp các dịch vụ giá trị khách hàng chủ lực.

03 - Phát triển liên tục: Thực hiện tăng trưởng liên tục với sự phát triển của động cơ tăng trưởng mới và quản lý lợi nhuận.

04 - Phát triển khả năng: Phát triển khả năng tuyệt vời thông qua đào tạo có hệ thống.

Những điều sau đây sẽ được thực hiện để đạt được chính sách chất lượng này:

Chính sách sẻ chia: Tất cả các thành phần thuộc KMR sẽ chia sẻ các chính sách quản lý chất lượng bằng cách công khai và rèn luyện nó.

Thiết lập mục tiêu và nhiệm vụ: Các mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược cho việc đạt được chính sách sẽ được thiết lập.

Xác nhận vấn đề: đạt được Mục tiêu và thực hiện nhiệm vụ chiến lược phải được xem xét và các vấn đề sẽ được xác định.

Thực hiện các biện pháp ứng phó: Các biện pháp ứng phó cho những vấn đề trong việc đạt được chính sách phải được thực hiện và hiệu quả của nó sẽ được xác nhận.

Cải tiến liên tục: Các chiến lược và phương pháp thực hiện để đạt được chính sách sẽ được cải tiến liên tục.