Sắp xếp:


* Chứng nhận ISO 9001:2015 là gì? ISO 900:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng (QMS) nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000. ISO 9001 là tiêu chuẩn duy nhất trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 mà tổ chức có thể được chứng nhận.   * Tại sao tổ chức cần chứng nhận ISO 9001? Bằng việc chứng nhận ISO 9001:2015, các doanh nghiệp chứng tỏ được khả năng luôn cung cấp sản phẩm, dịch vụ đáp ứng thỏa mãn khách hàng và các yêu cầu luật định cũng như sự mong đợi của các bên quan tâm.      
*Chứng nhận ISO 14001:2015 là gì? ISO 14001: 2015 là Tiêu chuẩn quốc tế về HTQL Môi trường. Việc đánh giá và cấp giấy chứng nhận ISO 14001:2015 được thực hiện bởi các tổ chức chứng nhận độc lập bên thứ 3 như KMR nhằm đảm bảo tính khách quan.   *Tại sao doanh nghiệp cần chứng nhận ISO 14001:2015? Bằng việc được chứng nhận ISO 14001:2015, các tổ chức chứng minh được những cam kết của mình về các vấn đề môi trường cũng như giảm bớt tác động tiêu cực của mình tới môi trường.
*Chứng nhận ISO 45001:2018 là gì? ISO 45001:2018 là Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Việc chứng nhận ISO 45001:2018 sẽ do các tổ chức chứng nhận độc lập bên thứ 3 đánh giá và cấp chứng chỉ. *Tại sao tổ chức cần chứng nhận ISO 45001:2018? Bằng việc được chứng nhận ISO 45001:2018, các tổ chức chứng minh được những cam kết của mình về môi trường làm việc an toàn cho người lao động và những người xung quanh, kiểm soát các rủi ro về sức khỏe, an toàn nghề nghiệp và cải tiến liên tục.
 *Chứng nhận ISO 22000:2018 là gì? ISO 22000:2018 là gì? Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được xây dựng theo cấu trúc cấp cao đảm bảo sự đồng bộ mang tính quốc tế về an toàn thực phẩm. Đánh giá & cấp chứng nhận ISO 22000 được thực hiện bởi các tổ chức chứng nhận độc lập như KMR. *Tại sao tổ chức cần chứng nhận ISO 22000:2018? Giấy chứng nhận ISO 22000 thay thế cho Giấy đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do cơ quan chủ quản nhà nước cấp & tổ chức chứng minh được cam kết về an toàn thực phẩm
*Chứng nhận HACCP là gì? HACCP -Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn là những nguyên tắc được sử dụng trong việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Việc đánh giá và chứng nhận HACCP do tổ chức chứng nhận độc lập bên thứ 3 như KMR cấp.   *Tại sao doanh nghiệp cần chứng nhận HACCP? Giấy chứng nhận HACCP thay thế cho giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do cơ quản chủ quản nhà nước cấp & tổ chức chứng minh được cam kết về an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng.
*Chứng nhận IATF 16949:2016 là gì? IATF 16949 dựa trên nền tảng HTQL chất lượng – bổ sung các yêu cầu cụ thể đối với việc áp dụng QMS tại tổ chức chế tạo ô tô và bộ phận dịch vụ liên quan. IATF 16949 do các tổ chức chứng nhận độc lập được IATF công nhận đánh giá và cấp chứng chỉ *Tại sao doanh nghiệp cần chứng nhận IATF 16949:2016? Với chứng nhận IATF 16949 dành riêng cho ngành ô tô, tổ chức chứng tỏ được những cam kết với khách hàng cung cấp chất lượng ổn định sản phẩm ngành ô tô.
*Chứng nhận ISO 13485 là gì? ISO 13485:2016 là một tiêu chuẩn quản lý chất lượng được thiết kế dành riêng cho ngành sản xuất các thiết bị y tế. Việc chứng nhận ISO 13485 do các tổ chức chứng nhận độc lập bên thứ 3 đánh giá và cấp chứng chỉ.   *Tại sao tổ chức cần chứng nhận ISO 13485? Với chứng nhận ISO 13485 tổ chức chứng tỏ được cam kết cung cấp chất lượng ổn định hơn trong các sản phẩm và dịch vụ của mình, giúp sản phẩm của bạn đáng tin cậy hơn và có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
*Chứng nhận ISO 27001 là gì? Hệ thống quản lý an ninh thông tin được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 cung cấp các hướng dẫn hợp lệ cho giải pháp an ninh thông tin. Việc chứng nhận ISO 27001 do các tổ chức chứng nhận độc lập đánh giá và cấp chứng chỉ. *Tại sao tổ chức cần chứng nhận ISO 27001? Đáp ứng nhu cầu kinh doanh, tăng sức cạnh tranh bằng cách chứng minh bảo vệ thông tin khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Chứng minh một cách khách quan nhận thức cao về quản lý cấp cao an ninh thông tin
*Chứng nhận FSSC 22000 là gì? FSSC 22000 là một cơ chế chứng nhận của Hiệp hội Chứng nhận An toàn Thực phẩm được tổ chức GFSI công nhận. Việc đánh giá, cấp chứng nhận FSSC 22000 được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận được Quỹ FSSC 22000 công nhận như KMR *Tại sao doanh nghiệp cần chứng nhận FSSC 22000? Với giấy chứng nhận FSSC 22000, tổ chức chứng tỏ được một hệ thống hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả đủ đáp ứng các yêu cầu của nhà quản lý,khách hàng kinh doanh thực phẩm & người tiêu dùng
*Chứng nhận ISO 50001 là gì? ISO 50001 là chuẩn quốc tế đưa ra các yêu cầu cần có đối với một HTQL Năng lượng. ISO 50001 là một công cụ đắc lực cho tổ chức nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng. Đánh giá chứng nhận ISO 50001 sẽ do các tổ chức chứng nhận độc lập như KMR   *Tại sao tổ chức cần chứng nhận ISO 50001? Với chứng nhận ISO 50001, tổ chức chứng minh được những cam kết của mình về quản lý năng lượng, tối ưu hóa hiệu quả sủ dụng năng lượng, đạt được mục tiêu môi trường và giảm thiểu carbon

Hiển thị 1 - 10 / 10 kết quả