Kết Quả Mong Đợi Cho Chứng Nhận ISO 9001 và ISO 14001 Được Công Nhận

Chứng nhận HTQL ISO 9001, ISO 14001,... thường được áp dụng cả trong lĩnh vực tư nhân lẫn cộng đồng để tăng sự tin tưởng vào hoạt động của các tổ chức, sản phẩm và dịch vụ mà họ cung cấp, giữa các đối tác trong quan hệ kinh doanh với doanh nghiệp, trong việc lựa chọn nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng và quyền đấu thầu hợp đồng mua bán.

Kết quả mong đợi cho chứng nhận được công nhận của Hệ thống quản lý ISO như tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001

Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF) và Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) tuyên bố ngắn gọn ủng hộ kết quả dự kiến ​​là kết quả của chứng nhận được công nhận theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý (HTQL) ISO. Mục đích là cung cấp trọng tâm chung cho toàn bộ chuỗi đánh giá sự phù hợp để đạt được những kết quả mong đợi, từ đó nâng cao giá trị và mức độ phù hợp của chứng nhận HTQL được công nhận.

Chứng nhận HTQL thường được áp dụng cả trong lĩnh vực tư nhân lẫn cộng đồng để tăng sự tin tưởng vào hoạt động của các tổ chức, sản phẩm và dịch vụ mà họ cung cấp, giữa các đối tác trong quan hệ kinh doanh với doanh nghiệp, trong việc lựa chọn nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng và quyền đấu thầu hợp đồng mua bán.

ISO là nhà phát triển và nhà xuất bản của một số HTQL, nhưng bản thân ISO không thực hiện đánh giá và chứng nhận. Các dịch vụ này được các tổ chức chứng nhận thực hiện độc lập với ISO. ISO không kiểm soát các cơ quan đó, nhưng phát triển các Tiêu chuẩn quốc tế tự nguyện để khuyến khích các hoạt động tốt trong các hoạt động của họ trên toàn thế giới. Ví dụ, các tiêu chuẩn trong sê-ri ISO/IEC 17021-x quy định các yêu cầu đối với các cơ quan cung cấp đánh giá và chứng nhận cho các tiêu chuẩn HTQL ISO khác nhau. Một lựa chọn cho các tổ chức chứng nhận muốn cung cấp thêm sự tin cậy trong các dịch vụ của họ là nộp đơn để được công nhận là có thẩm quyền bởi một cơ quan công nhận quốc gia được IAF công nhận. IAF là một tổ chức quốc tế có thành viên bao gồm các tổ chức kiểm định quốc gia của hầu hết các nền kinh tế.

Chứng nhận ISO 9001

Chứng nhận Hệ thống quản lý ISO 9001

ISO không kiểm soát các cơ quan đó, nhưng phát triển các Tiêu chuẩn quốc tế tự nguyện như ISO / IEC 17011, quy định các yêu cầu chung đối với các cơ quan thực hiện kiểm định.

Lưu ý: Chứng nhận được công nhận là một cách để chứng minh rằng có sự phù hợp với tiêu chuẩn HTQL ISO. ISO không thúc đẩy chứng nhận được công nhận trên các HTQL hoặc phương pháp đánh giá sự phù hợp khác.

Đối với phạm vi chứng nhận được xác định, một tổ chức với HTQL được chứng nhận có các chính sách và quy trình để đạt được các mục tiêu được xác định bởi phạm vi (Khoản 1) của tiêu chuẩn HTQL cụ thể.

Ví dụ: Một tổ chức có HTQL chất lượng được chứng nhận ISO 9001 đang quản lý các hệ thống và quy trình của mình để:

a) Luôn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu theo luật định và quy định hiện hành;

b) Tạo điều kiện cho các cơ hội nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Hoặc là một tổ chức có HTQL môi trường được chứng nhận ISO 14001 đang quản lý các tương tác với môi trường và thể hiện cam kết của mình đối với:

a) Tăng cường hiệu suất môi trường và bảo vệ môi trường;

b) Thực hiện nghĩa vụ tuân thủ;

c) Liên tục tăng cường HTQL môi trường ( ISO 14001) để đạt được các mục tiêu môi trường của mình.

Chứng nhận HTQL được công nhận nghĩa là gì?

Để đạt được các mục tiêu của tổ chức liên quan đến các kết quả mong đợi theo tiêu chuẩn của HTQL, chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, …được công nhận dự kiến ​​sẽ đảm bảo rằng tổ chức có HTQL phù hợp với các yêu cầu áp dụng của ISO cụ thể là Tiêu chuẩn. Cụ thể, dự kiến ​​rằng tổ chức:

1. Có một hệ thống phù hợp với bối cảnh tổ chức và phạm vi chứng nhận của nó;

2. Đã xác định một chính sách phù hợp với mục đích của tiêu chuẩn HTQL cụ thể và về bản chất, quy mô và tác động của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của nó đối với vòng đời của họ

3. Đang giải quyết các rủi ro và cơ hội liên quan đến bối cảnh và mục tiêu của nó;

4. Phân tích và hiểu nhu cầu và mong đợi của khách hàng, cũng như các yêu cầu theo luật định và quy định liên quan đến sản phẩm, quy trình và dịch vụ của mình;

5. Đảm bảo rằng các đặc tính của sản phẩm, quy trình và dịch vụ đã được chỉ định để đáp ứng các yêu cầu theo luật định/ quy định hiện hành của khách hàng;

6. Đã xác định và đang quản lý các quy trình cần thiết để đạt được kết quả mong đợi theo tiêu chuẩn của HTQL;

7. Đã đảm bảo có sẵn các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ vận hành và giám sát các sản phẩm, quy trình và dịch vụ này;

8. Giám sát và kiểm soát quy trình sản phẩm và đặc điểm dịch vụ đã xác định;

9. Nhằm mục đích ngăn chặn sự không phù hợp và có các quy trình cải tiến có hệ thống nhằm:

a) Phản ứng và sửa chữa mọi sự không phù hợp xảy ra (bao gồm cả sự không phù hợp của sản phẩm và dịch vụ được phát hiện sau khi giao hàng);

b) Xác định nguyên nhân của sự không phù hợp và có biện pháp khắc phục để tránh tái phát;

c) Xác định nếu sự không phù hợp tương tự tồn tại, hoặc có khả năng có thể xảy ra;

d) Thực hiện bất kỳ hành động khắc phục cần thiết;

e) Xem xét hiệu quả của bất kỳ hành động khắc phục nào được thực hiện

f) Giải quyết khiếu nại từ các bên quan tâm;

10. Đã thực hiện một quy trình đánh giá quản lý và đánh giá nội bộ hiệu quả;

11. Giám sát, đo lường, phân tích, đánh giá và nâng cao hiệu quả của HTQL của nó.

12. Đã thực hiện các quy trình để giao tiếp nội bộ, cũng như phản hồi và liên lạc với các bên quan tâm bên ngoài.

Những gì được công nhận chứng nhận của HTQL không có nghĩa là?

Điều quan trọng là phải nhận ra rằng các tiêu chuẩn HTQL xác định các yêu cầu đối với HTQL của tổ chức, và không phải là tiêu chí hiệu suất cụ thể cần đạt được (như tiêu chuẩn sản phẩm hoặc dịch vụ, tiêu chí hiệu suất môi trường, v.v.).

Việc xác nhận HTQL được công nhận sẽ cung cấp niềm tin vào khả năng của tổ chức để đáp ứng các mục tiêu liên quan đến mục đích của tiêu chuẩn HTQL. Đánh giá HTQL không phải là đánh giá có tuân thủ pháp luật đầy đủ và không nhất thiết phải đảm bảo hành vi đạo đức hay tổ chức sẽ luôn đạt được 100% tuân thủ pháp luật, mặc dù điều này tất nhiên phải là mục tiêu vĩnh viễn.

Trong phạm vi chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, việc xác nhận HTQL được công nhận không bao hàm hay đảm bảo rằng tổ chức đang cung cấp một sản phẩm và dịch vụ cao cấp hay chính sản phẩm và dịch vụ của tổ chức được chứng nhận là đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn hoặc thông số kỹ thuật ISO (hoặc bất kỳ loại nào khác).

Để biết thêm về các dịch vụ chứng nhận ISO của tổ chức chứng nhận KMR xem tại đây

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 6290 5086 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn