VIỆC ÁP DỤNG ISO 45001 ĐỂ CẢI THIỆN VIỆC QUẢN LÝ CÁC THỎA THUẬN COVID-19.

Nhiều doanh nghiệp đang chuẩn bị quay trở lại làm việc trong vài tuần tới, có thể hữu ích nếu so sánh các thỏa thuận Làm việc an toàn trong suốt dịch COVID-19 với ISO 45001:2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

COVID-19 đã hoành hành trên toàn cầu, các lệnh cấm đi lại, hạn chế và thay đổi cách thức hoạt động của các doanh nghiệp dựa trên các dịch vụ thiết yếu và không thiết yếu đã được đưa ra.

Hầu hết chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy một đại dịch như thế này trước đây và chúng tôi hy vọng sẽ không bao giờ thấy một đại dịch như vậy nữa. Tuy nhiên, giờ đây, các chủ doanh nghiệp cần biết cách giữ an toàn cho bản thân và giảm sự lây lan của COVID-19 tại nơi làm việc.

Vì nhiều doanh nghiệp đang chuẩn bị quay trở lại làm việc trong vài tuần tới, có thể hữu ích nếu so sánh các thỏa thuận Làm việc an toàn trong suốt dịch COVID-19 với ISO 45001:2018 “Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Yêu cầu với hướng dẫn sử dụng.” Bài viết dưới đây cung cấp tổng quan về một số vấn đề có thể được xem xét.

Bản tóm tắt này có thể được sử dụng như lời khuyên hữu ích liên quan đến các câu hỏi tiềm ẩn mà đánh giá viên chứng nhận có thể hỏi và cũng để tổ chức tự đánh giá các thỏa thuận của mình. Vì đây là tổng quan chung nên hy vọng rằng khi bạn áp dụng những câu hỏi này vào việc sắp xếp nơi làm việc của mình, nó sẽ thúc đẩy việc xem xét sâu hơn một số khía cạnh của việc sắp xếp kiểm soát và đánh giá rủi ro ISO 45001:2018.

Điều khoản 4: Nhu cầu và mong đợi

Các nhu cầu và mong đợi của ISO 45001:2018 với COVID-19 đã được xem xét chưa và nếu có, điều này có liên quan đến:

- Yêu cầu bảo hiểm

- Nhà thầu và nhà cung cấp thỏa thuận

- Nhân viên, những người đặc biệt dễ bị tổn thương hoặc những người sinh sống với những người dễ bị tổn thương

- Khách hàng

- Các cơ quan quản lý bao gồm tư vấn và hướng dẫn PHE

- Tổ chức xác định nhu cầu và mong đợi nào sẽ trở thành vấn đề tuân thủ theo ISO 45001:2018.

Điều khoản 5: Lãnh đạo và sự tham gia

- Có một quản lý cấp cao được đề cử với nhiệm vụ và trách nhiệm giải trình để làm việc một cách an toàn trong các thỏa thuận COVID-19 với ISO 45001:2018.

- Các nguồn lực đã được phân bổ

- Chính sách H&S có bao gồm các thỏa thuận này không hoặc đã chuẩn bị tuyên bố về COVID-19

- Đại diện của người lao động được tham vấn và tham gia vào việc chuẩn bị các thỏa thuận và tuyên bố chính sách COVID-19.

- Có tham vấn COVID-19 thường xuyên không

- Người lao động có thể tự do báo cáo bất kỳ mối quan tâm nào liên quan đến các thỏa thuận COVID-19 mà không có nguy cơ bị trả thù.

Điều khoản 6: Rủi ro và Cơ hội

Mối nguy hiểm liên quan đến làm việc theo ISO 45001:2018 thông qua COVID-19 được xác định bao gồm:

- Các thỏa thuận khởi nghiệp (vấn đề cơ sở hạ tầng, làm việc tại nhà, kiểm tra theo luật định trong ngày, sắp xếp phúc lợi và phục vụ ăn uống)

- Tổ chức công việc (cách ly xã hội, nhóm đối tác, thời gian chênh lệch, chế độ làm sạch)

- Cơ sở hạ tầng (kiểm tra và thử nghiệm, yêu cầu khởi động lại, tác động của việc giảm sử dụng đối với việc kiểm tra và thử nghiệm)

- Yếu tố con người (Sức khỏe và sự hỗ trợ trong thời gian bị cách ly, sự lo lắng của nhân viên hoặc các thành viên trong gia đình, thay đổi hành vi)

- Các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra (Khóa khu vực cục bộ theo quy trình lây nhiễm tại nơi làm việc, Bố trí sơ cứu, Báo cáo sự cố, xử lý chất thải)

- Những người có quyền tiếp cận nơi làm việc (thỏa thuận COVID-19 cho những người có quyền tiếp cận)

- Những thay đổi thực tế hoặc được đề xuất đối với hoạt động công việc (Truy cập và quyền ra vào, tách biệt, giờ làm việc, làm việc nhà không còn là tạm thời)

- Những thay đổi về kiến thức và thông tin (HSE BOHS PHE và các bản cập nhật của Chính phủ)

Các cơ hội để thích ứng công việc với nhu cầu của người lao động theo ISO 45001 bao gồm:

- Sắp xếp công nhân dễ bị tổn thương (hoặc những người cần bảo vệ)

- Lựa chọn công nhân (khai báo thể lực, nhóm đối tác cố định)

- Khoảng cách xã hội (đánh dấu khu vực và chỉ định)

- Chế độ tự làm sạch

- Cách ly bởi các rào cản, hệ thống một chiều, khu vực làm việc được chỉ định, v.v.

- Rửa tay & khử trùng

- Hạn chế về thời gian tiếp xúc

- Sắp xếp phúc lợi (nghỉ so le, cách ly, các bữa ăn đóng gói)

- Giảm thiểu bằng cách thông gió, làm việc bên này sang bên kia hoặc quay lưng lại

- PPE và những cân nhắc về việc che mặt

- Thực hiện các cơ hội để loại bỏ các nguy cơ COVID-19

- Làm việc tại nhà

- Cuộc họp ảo & công cụ làm việc từ xa

Điều khoản 7: Hỗ trợ

- Năng lực

- Người quản lý được chỉ định, người đánh giá rủi ro và đại diện của nhân viên có thể chứng minh sự hiểu biết về các thỏa thuận COVID-19 liên quan đến công việc của họ.

- Nhận thức theo ISO 45001

- Nhân viên trở lại làm việc được tư vấn về các vấn đề của COVID-19, các yếu tố dễ bị tổn thương, bản chất của các biện pháp kiểm soát, các hạn chế của các biện pháp kiểm soát và trách nhiệm của họ trong việc hỗ trợ sắp xếp và báo cáo bất kỳ mối quan ngại nào.

- Nhân viên được đào tạo bồi dưỡng về các vấn đề không phải COVID-19 có liên quan.

- Giao tiếp

- Có thông tin hiệu quả về các yêu cầu rửa tay, sắp xếp PPE, yêu cầu vệ sinh tay, báo cáo các mối quan tâm.

- Những rủi ro đã được truyền thông một cách hiệu quả chưa.

Điều khoản 8: Lập kế hoạch và Kiểm soát Hoạt động

- Đã chuẩn bị biên bản COVID-19 theo ISO 45001 cho các hoạt động công việc

- Nếu một nơi làm việc có nhiều người sử dụng lao động thì việc thỏa thuận phải được sắp xếp chuẩn bị

- Đã áp dụng Hệ thống kiểm soát phân cấp chưa

- Cung ứng - các yêu cầu COVID-19 được thêm vào cung ứng và thuê ngoài.

- RAMS v.v.. có phản ánh điều này không

Điều khoản 8: Chuẩn bị và Ứng phó Khẩn cấp

- Chuẩn bị sẵn sàng các phương án liên quan đến một người bị nghi ngờ nhiễm bệnh tại nơi làm việc

- Có sắp xếp cụ thể về việc kiểm tra và cách ly nhân viên hoặc những người khác tại nơi làm việc

- Có sự sắp xếp các thỏa thuận Sơ cấp cứu để phản ánh nhu cầu duy trì khoảng cách xã hội và giảm thiểu việc tạo ra sol khí bị ô nhiễm.

- Chuẩn bị sẵn sàng các phương án liên quan đến bất kỳ chất thải nào có khả năng bị nhiễm COVID-19

Điều khoản 9: Đánh giá hoạt động

- Tổ chức có thể chứng minh rằng các sự chuẩn bị đã được so sánh với hướng dẫn liên quan hoặc các yêu cầu đặc biệt PHE hướng dẫn.

- Tổ chức đã hoàn thành Thông báo Giữ an toàn COVID-19 vào năm 2020, 2021 chưa

- Tổ chức đã công bố đánh giá rủi ro theo ISO 45001:2018 của mình trên trang web của mình.

- Kiểm tra / xem xét thường xuyên bằng văn bản về việc làm sạch, ngăn cách và các biện pháp kiểm soát nơi làm việc.

- Đánh giá nội bộ có bao gồm các thỏa thuận COVID-19 không

- Có bằng chứng cho thấy các bản cập nhật đối với hướng dẫn COVID-19 từ PHE, HSE, v.v. đang được áp dụng và đưa vào kế hoạch quản lý.

Điều khoản 9: Xem xét lãnh đạo

- Có bằng chứng cho thấy nhóm quản lý cấp cao đã xem xét kết quả hoạt động liên quan đến việc làm việc an toàn trong suốt COVID-19 và họ đã xem xét các bằng chứng liên quan từ các cuộc thanh tra, đánh giá, khiếu nại, sự không tuân thủ hoặc đề xuất.

Điều khoản 10: Cải tiến

- Có bằng chứng cho thấy hệ thống báo cáo sự cố hoặc sự không phù hợp tương thích với báo cáo mối quan tâm COVID-19.

- Có bất kỳ sự cố NC nào được nêu ra liên quan đến các thỏa thuận COVID-19 không và nếu có, có bằng chứng cho thấy các vấn đề đã được giải quyết một cách phù hợp và kịp thời không.

- Có bất kỳ vấn đề nào được báo cáo theo ISO 45001:2018 bên ngoài tổ chức không và nếu có, có bằng chứng cho thấy các vấn đề đã được giải quyết một cách phù hợp và kịp thời không

- Tổ chức có thể chứng minh rằng tổ chức đã cải thiện hoặc nâng cao việc quản lý COVID-19 tại nơi làm việc không.

Tóm tắt

Người sử dụng lao động nên chứng minh rằng:

- Các nhà quản lý cấp cao được đề cử chịu trách nhiệm quản lý công việc một cách an toàn trong các thỏa thuận COVID-19 với ISO 45001:2018.

- Làm việc an toàn trong suốt quá trình thỏa thuận COVID-19 tuân theo hướng dẫn hiện hành

- Các thỏa thuận được tích hợp trong hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp – ISO 45001:2018 hiện có.

- Các nhà quản lý định kỳ xem xét và cải tiến các thỏa thuận COVID-19 để phản ánh những thay đổi trong hướng dẫn.

Công cụ đánh giá SEL ISO 45001

Nguồn: Tổng hợp

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:   028 6290 5086 or 0983 890 712

           - Email:   kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline:   0907 956 712 

           - Email:   saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn