Hiệp Hội Ô Tô Thế Giới IATF Toàn Cầu Và Các Biện Pháp Đối Phó Với Dịch CORONAVIRUS (COVID-19) Đối Với Chương Trình Chứng Nhận IATF 16949 (Phần 1)

Hiệp hội ô tô thế giới (IATF) liên tục xem xét tác động của coronavirus 2019-nCoV lên chương trình chứng nhận IATF 16949. Điều đầu tiên và quan trọng nhất, ưu tiên hàng đầu hiện tại của chúng tôi là sự an toàn và sức khỏe của mọi người bao gồm cả chương trình IATF 16949.

Tác động đến nền kinh tế toàn cầu và đặc biệt là ngành công nghiệp ô tô là chưa từng có. Mỗi ngày mang đến những phát triển mới và chúng tôi muốn đảm bảo với bạn rằng lãnh đạo của IATF tiếp tục giám sát và giải quyết tất cả các tình huống mới nổi trong khu vực và trên toàn cầu khi điều đó xảy ra.

IATF giao tiếp và làm việc thân thiện cùng nhau để đánh giá các bước tiếp theo được triển khai từ (các) kế hoạch dự phòng của chúng tôi và IATF sẽ cập nhật thường xuyên các vấn đề trì hoãn  bất thường khi cần thiết.

Tất cả những cập nhật và sau đó có thể thấy trong Kiểm tra hiệu lực của Chứng chỉ IATF có thể được tìm thấy trên trang web Giám sát toàn cầu của IATF: www.iatfglobaloversight.org

Chứng nhận IATF 16949

SỬA ĐỒI LẦN 2

Sửa đổi lần 2 - ngày 27 tháng 4 năm 2020

Bản sửa đổi lần hai kết hợp một chương mới “Kiểm tra IATF 16949” giữa các chương hiện có “ Ảnh hưởng của đánh giá bên thứ 3 IATF 16949”, và “Quản lý sự không phù hợp”. Chương mới này giới thiệu quy trình cho phép Tổ chức chứng nhận (CB) được IATF công nhận giám sát từ xa trạng thái của Hệ thống quản lý chất lượng của khách hàng để đánh giá hiệu quả liên tục của Hệ thống quản lý chất lượng của khách hàng đối với các yêu cầu của IATF 16949 trong thời gian bất thường này, giai đoạn xảy ra đại dịch COVID-19 và chủ động xác định rủi ro đối với Hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận của một khách hàng được chứng nhận.

Tất cả các thay đổi đối với các yêu cầu được truyền đạt trước đó được tô sáng màu đỏ.

NHẬN XÉT CHUNG

Mục đích của tài liệu này là để tư vấn cho tất cả các Cơ quan chứng nhận được IATF công nhận và sau đó tất cả các tổ chức được chứng nhận và các bên liên quan khác bị ảnh hưởng rằng IATF đã phê duyệt miễn trừ toàn cầu để đối phó với sự bùng phát của vi rút corona gần đây, ảnh hưởng đến các hoạt động chứng nhận trên toàn cầu. Sự trì hoãn và biện pháp này không giới hạn ở một quốc gia hoặc khu vực nhất định nhưng có thể được áp dụng trên toàn cầu nếu các hoạt động đánh giá và chứng nhận bị ảnh hưởng như mô tả.

IATF đã phát triển và được phê duyệt các miễn trừ toàn cầu sau đây mà các Cơ quan Chứng nhận được IATF công nhận sẽ không cần yêu cầu miễn trừ từ Văn phòng Giám sát IATF có liên quan của họ; tuy nhiên, Tổ chức chứng nhận được IATF công nhận yêu cầu tài liệu biện hộ và tất cả thông tin liên quan cho các miễn trừ này trong nội bộ, trong tất cả các tài liệu đánh giá liên quan và trong Cơ sở dữ liệu IATF nếu có.

Bất cứ khi nào nó được chỉ định:  IATF sẽ cấp thêm một phần mở rộng cho X ngày, 18 triệu trong các tình huống sau, phải hiểu rằng đây là những ngày bổ sung cho (các) thời gian tối đa được xác định của Quy tắc IATF, Phiên bản thứ 5. Thời gian thêm vào sẽ cho phép sự linh hoạt nhất định và kéo dài các hoạt động cho các hoạt động đánh giá và chứng nhận bị ảnh hưởng.

GIẤY CHỨNG NHẬN IATF 16949

IATF đã phê duyệt một phần mở rộng toàn cầu cho tất cả các chứng chỉ IATF 16949 hiện đang được cấp và hợp lệ.

Việc gia hạn sáu (6) tháng (tức là 183 ngày theo lịch) cho mỗi chứng chỉ hiện được cấp và hợp lệ (bao gồm cả các chứng chỉ hiện đang trong tình trạng đình chỉ) sẽ được phản ánh trong Cơ sở dữ liệu IATF toàn cầu và sau đó hiển thị trong Hiệu lực của Chứng chỉ IATF Kiểm tra: LINK

Trong tình huống bất thường này, Cơ quan Chứng nhận được IATF công nhận không bắt buộc phải cấp lại chứng chỉ ngay lập tức. Tài liệu này cùng với các cập nhật tự động cho Cơ sở dữ liệu IATF và Kiểm tra tính hợp lệ của chứng chỉ IATF đang cung cấp bằng chứng chứng minh rằng chứng chỉ hợp lệ vượt quá ngày hết hạn được ghi trong giấy chứng nhận.

Nếu Tổ chức chứng nhận được IATF công nhận là cần thiết để cập nhật chứng chỉ do bất kỳ thay đổi nào, ngày hết hạn sửa đổi sẽ được cập nhật tương ứng và chứng chỉ sẽ được tải lên trong Cơ sở dữ liệu IATF.

Nếu một tổ chức được chứng nhận cần chứng chỉ IATF 16949 cập nhật, vui lòng liên hệ với Tổ chức chứng nhận được IATF công nhận của bạn.

ẢNH HƯỞNG CỦA BÊN ĐÁNH GIÁ THỨ 3 IATF 16949

Đánh giá giai đoạn 2:

Trong trường hợp đánh giá giai đoạn 2 không thể được thực hiện trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày cuối cùng của đánh giá xong giai đoạn 1, IATF sẽ cấp thêm chín mươi (90) ngày theo lịch để bắt đầu đánh giá giai đoạn 2

Trong trường hợp tiến hành đánh giá năm đầu (đánh giá xong giai đoạn 1 và đánh giá giai đoạn 2)sẽ được hướng dẫn để “nâng cấp” từ  thư tuân thủ chứng chỉ IATF 16949, IATF sẽ cấp thêm chín mươi (90) ngày theo lịch bắt đầu với mức giảm tối đa 50% trong đánh giá giai đoạn 2 sau ngày hết hạn của thư tuân thủ.

Do đó, đánh giá giai đoạn 2 sẽ bắt đầu trong vòng tối đa một trăm tám mươi (180) ngày kể từ ngày cuối cùng của đánh giá giai đoạn 1 hoàn tất.

Trong trường hợp tiến hành đánh giá ban đầu (đánh giá giai đoạn 2) để được hướng dẫn để “cấp lại một lần nữa cho một thư tuân thủ khác”, IATF sẽ cấp thêm chín mươi (90) ngày theo lịch để bắt đầu với mức giảm tối đa 50% trong đánh giá giai đoạn 2 sau ngày hết hạn của thư tuân thủ.

Trong các tình huống mà vị trí hỗ trợ từ xa không thể được đánh giá trước địa điểm sản xuất, theo yêu cầu theo Quy định IATF Quy tắc 5 phiên bản 5.5, Tổ chức chứng nhận được IATF công nhận sẽ nộp đơn từ chối cho Văn phòng giám sát IATF có liên quan để xem xét phê duyệt.

Đánh giá giám sát:

Trong trường hợp đánh giá giám sát không thể thực hiện được trong các khoảng thời gian cho phép theo Quy tắc IATF, Phiên bản thứ 5 (Bảng 5.1: Khoảng giám sát), IATF sẽ cấp thêm chín mươi (90) ngày theo lịch để bắt đầu đánh giá giám sát mà không bắt đầu quá trình xác nhận. Khi không thể đáp ứng thời gian bổ sung này, quy trình xác nhận sẽ được bắt đầu theo Quy tắc 5 của IATF, phần 8.1 e).

LƯU Ý: trong thời gian đình chỉ, chứng chỉ vẫn còn hiệu lực và vẫn được IATF công nhận.

Trong trường hợp quy trình xác nhận đã được bắt đầu trước ngày 27 tháng 3 năm 2020 theo Quy tắc IATF, Phiên bản 5, phần 8.1 e), Tổ chức Chứng nhận được IATF công nhận sẽ bãi bỏ việc đình chỉ đã áp đặt và tuân theo các yêu cầu về thời gian trong đoạn trên.

Khi các phần mở rộng đã được sử dụng đầy đủ, quy trình giám sát IATF 16949 có thể được sử dụng, xem chương Giám sát IATF 16949 của tài liệu này trên trang 12.

Nếu IATF 16949 Giám sát được sử dụng, thì hệ thống treo sẽ được gỡ bỏ và chứng chỉ không được rút.

Đánh giá tái chứng nhận:

Trong trường hợp đánh giá tái chứng nhận yêu cầu không thể được thực hiện trong khoảng thời gian và thời gian cho phép theo Quy tắc IATF, Phiên bản 5 5.1.1, đánh giá tái chứng nhận phải được hoàn thành không quá 120 ngày trước ngày hết hạn kéo dài của ngày hết hạn có liên quan Giấy chứng nhận IATF 16949.

Khi các phần mở rộng đã được sử dụng đầy đủ, quy trình giám sát IATF 16949 có thể được sử dụng, xem chương Giám sát IATF 16949 của tài liệu này trên trang 12.

Đánh giá chuyển đổi:

Trong trường hợp đánh giá chuyển đổi được lên kế hoạch vào thời điểm đánh giá tái chứng nhận theo kế hoạch (xem Quy tắc IATF, Phiên bản 5 phần 7.1.1), việc đánh giá chuyển đổi sẽ được hoàn thành không quá 120 ngày theo lịch trước ngày hết hạn kéo dài của chứng chỉ IATF 16949 hiện tại hợp lệ.

Trong trường hợp đánh giá chuyển đổi được lên kế hoạch trong chu kỳ đánh giá giám sát, Tổ chức chứng nhận mới được IATF công nhận vẫn được phép chuyển giao cho khách hàng miễn là các điều kiện miễn trừ toàn cầu không thực hiện đánh giá giám sát được đáp ứng.

LƯU Ý: nếu các yêu cầu chuyển đổi bị từ chối trong tình huống bất thường này trong quy trình đánh giá chuyển đổi bán tự động của Cơ sở dữ liệu IATF (tham khảo Quy tắc IATF Phiên bản 5, mục 7.1.1), Tổ chức chứng nhận được IATF công nhận được yêu cầu liên hệ với IATF có liên quan Văn phòng giám sát.

Đánh giá đặc biệt:

Trong trường hợp không thể tiến hành đánh giá đặc biệt tại chỗ (IATF), IATF sẽ cấp thêm một phần mở rộng là chín mươi (90) ngày theo lịch để bắt đầu đánh giá đặc biệt.

LƯU Ý: tác động của coronavirus có thể ảnh hưởng đến trang web hoặc quy trình chứng nhận tại các khoảng thời gian khác nhau; đối với một cuộc đánh giá đặc biệt để loại bỏ  sự không phù hợp chính với thời gian kéo dài, vui lòng xem “QUẢN LÝ SỰ KHÔNG PHÙ HỢP”.

IATF cũng nhận thức được rằng việc gia hạn để tiến hành đánh giá đặc biệt bắt buộc sẽ dẫn đến tình huống đình chỉ chứng chỉ sẽ vượt quá 110 ngày theo lịch. Ngoài ra, trong những tình huống này, chứng chỉ bị đình chỉ vẫn còn hiệu lực và vẫn được IATF công nhận.

Trong tất cả các tình huống nêu trên, Tổ chức Chứng nhận được yêu cầu nhập nhận xét vào Cơ sở dữ liệu IATF, tức là trong trường nhận xét có liên quan của đánh giá bị ảnh hưởng và / hoặc chứng chỉ bị ảnh hưởng.

Xem tiếp phần 2 tại đây.

Tìm hiểu thêm về Chứng nhận IATF 16949 và quy trình Chứng nhận tại đây

 * Liên hệ Tổ chức chứng nhận ISO Korea Management Registrar (KMR) để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ Chứng nhận ISO/ Đào tạo ISO

  KMR VIET NAM CO. LTD

  HCM: - Hotline:         028 3535 4350 or 0983 890 712

              - Zalo:            0983 890 712

           - Email:           kmarvn@kmr.com.vn

  HN:    - Hotline-Zalo: 0907 956 712 

           - Email:           saleshn@kmr.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn