GIỚI THIỆU TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN KOREA MANAGEMENT REGISTRAR (KMR)

 

      

THÔNG BÁO NỔI BẬT

* Chứng nhận ISO 9001:2015 là gì? ISO 900:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng (QMS) nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000. ISO 9001 là tiêu chuẩn duy nhất trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 mà tổ chức có thể được chứng nhận.   * Tại sao tổ chức cần chứng nhận ISO 9001? Bằng việc chứng nhận ISO 9001:2015, các doanh nghiệp chứng tỏ được khả năng luôn cung cấp sản phẩm, dịch vụ đáp ứng thỏa mãn khách hàng và các yêu cầu luật định cũng như sự mong đợi của các bên quan tâm.      
*Chứng nhận ISO 14001:2015 là gì? ISO 14001: 2015 là Tiêu chuẩn quốc tế về HTQL Môi trường. Việc đánh giá và cấp giấy chứng nhận ISO 14001:2015 được thực hiện bởi các tổ chức chứng nhận độc lập bên thứ 3 như KMR nhằm đảm bảo tính khách quan.   *Tại sao doanh nghiệp cần chứng nhận ISO 14001:2015? Bằng việc được chứng nhận ISO 14001:2015, các tổ chức chứng minh được những cam kết của mình về các vấn đề môi trường cũng như giảm bớt tác động tiêu cực của mình tới môi trường.
*Chứng nhận ISO 45001:2018 là gì? ISO 45001:2018 là Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Việc chứng nhận ISO 45001:2018 sẽ do các tổ chức chứng nhận độc lập bên thứ 3 đánh giá và cấp chứng chỉ. *Tại sao tổ chức cần chứng nhận ISO 45001:2018? Bằng việc được chứng nhận ISO 45001:2018, các tổ chức chứng minh được những cam kết của mình về môi trường làm việc an toàn cho người lao động và những người xung quanh, kiểm soát các rủi ro về sức khỏe, an toàn nghề nghiệp và cải tiến liên tục.
 *Chứng nhận ISO 22000:2018 là gì? ISO 22000:2018 là gì? Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được xây dựng theo cấu trúc cấp cao đảm bảo sự đồng bộ mang tính quốc tế về an toàn thực phẩm. Đánh giá & cấp chứng nhận ISO 22000 được thực hiện bởi các tổ chức chứng nhận độc lập như KMR. *Tại sao tổ chức cần chứng nhận ISO 22000:2018? Giấy chứng nhận ISO 22000 thay thế cho Giấy đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do cơ quan chủ quản nhà nước cấp & tổ chức chứng minh được cam kết về an toàn thực phẩm
*Chứng nhận HACCP là gì? HACCP -Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn là những nguyên tắc được sử dụng trong việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Việc đánh giá và chứng nhận HACCP do tổ chức chứng nhận độc lập bên thứ 3 như KMR cấp.   *Tại sao doanh nghiệp cần chứng nhận HACCP? Giấy chứng nhận HACCP thay thế cho giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do cơ quản chủ quản nhà nước cấp & tổ chức chứng minh được cam kết về an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng.
*Chứng nhận IATF 16949:2016 là gì? IATF 16949 dựa trên nền tảng HTQL chất lượng – bổ sung các yêu cầu cụ thể đối với việc áp dụng QMS tại tổ chức chế tạo ô tô và bộ phận dịch vụ liên quan. IATF 16949 do các tổ chức chứng nhận độc lập được IATF công nhận đánh giá và cấp chứng chỉ *Tại sao doanh nghiệp cần chứng nhận IATF 16949:2016? Với chứng nhận IATF 16949 dành riêng cho ngành ô tô, tổ chức chứng tỏ được những cam kết với khách hàng cung cấp chất lượng ổn định sản phẩm ngành ô tô.
*Chứng nhận ISO 13485 là gì? ISO 13485:2016 là một tiêu chuẩn quản lý chất lượng được thiết kế dành riêng cho ngành sản xuất các thiết bị y tế. Việc chứng nhận ISO 13485 do các tổ chức chứng nhận độc lập bên thứ 3 đánh giá và cấp chứng chỉ.   *Tại sao tổ chức cần chứng nhận ISO 13485? Với chứng nhận ISO 13485 tổ chức chứng tỏ được cam kết cung cấp chất lượng ổn định hơn trong các sản phẩm và dịch vụ của mình, giúp sản phẩm của bạn đáng tin cậy hơn và có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
*Chứng nhận ISO 27001 là gì? Hệ thống quản lý an ninh thông tin được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 cung cấp các hướng dẫn hợp lệ cho giải pháp an ninh thông tin. Việc chứng nhận ISO 27001 do các tổ chức chứng nhận độc lập đánh giá và cấp chứng chỉ. *Tại sao tổ chức cần chứng nhận ISO 27001? Đáp ứng nhu cầu kinh doanh, tăng sức cạnh tranh bằng cách chứng minh bảo vệ thông tin khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Chứng minh một cách khách quan nhận thức cao về quản lý cấp cao an ninh thông tin
Xem thêm ››
Khóa Đào Tạo Tập Huấn Kiến Thức Về An Toàn Thực Phẩm *Bạn sẽ học được gì? Khóa tập huấn cung cấp kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm cần thiết đòi hỏi người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần được trang bị trước khi tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nói chung.  
Khóa Đào Tạo Nhận Thức Và Đánh Giá Viên Nội Bộ ISO 9001:2015 *Bạn sẽ học được gì? Khóa đào tạo ISO 9001:2015 này giúp học viên nắm vững các yêu cầu tiêu chuẩn, các kỹ năng cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ, biết làm báo cáo đánh giá nội bộ & theo dõi các hành động khắc phục sau đánh giá nội bộ. Mục đích của khóa học là cung cấp nguồn lực cho đánh giá nội theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng & duy trì HTQL chất lương ISO 9001:2015 của một tổ chức.
Khóa Đào Tạo Nhận Thức Và Đánh Giá Viên Nội Bộ ISO 14001:2015 *Bạn sẽ học được gì? Khóa đào tạo ISO 14001:2015 này giúp học viên nắm vững các yêu cầu tiêu chuẩn, các kỹ năng cần thiết thực hiện đánh giá nội bộ, biết làm báo cáo đánh giá nội bộ & theo dõi các hành động khắc phục. Mục đích khóa học là cung cấp nguồn lực cho đánh giá nội theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng & duy trì HTQL Môi trường ISO 14001:2015 của một tổ chức.
Khóa Đào Tạo Nhận Thức & Đánh Giá Nội Bộ HTQL  An Toàn- Sức Khỏe- Nghề Nghiệp ISO 45001:2018 *Bạn sẽ học được gì? Khóa đào tạo ISO 45001:2018 này giúp học viên nắm được các điều khoản, yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001:2018 và các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện đánh giá & báo cáo đánh giá nội bộ. Sau khóa đào tạo ISO 45001 học viên có thể tự thực hiện đánh giá nội bộ một cách có hiệu quả việc áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe- Nghề nghiệp ISO 45001 của một tổ chức.
Khoá Đào Tạo Nhận Thức & Đánh Giá Nội Bộ HTQL An Toàn Thực Phẩm ISO 22000/HACCP  *Bạn sẽ học được gì? Khóa học ISO 22000/HACCP này giúp học viên nắm được các điều khoản, yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2018/ HACCP và các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ và báo cáo việc đánh giá nội bộ nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm ISO 22000:2018/ HACCP của một tổ chức.
Khóa Đào Tạo Chuyên Viên ISO Tích Hợp Các HTQL ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 (QHSE) *Bạn sẽ học được gì? Khóa học giúp học viên nắm được yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001 và các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện xây dựng thiết lập, vận hành, cải tiến tích hợp các quy trình QMS, EMS, OH&S, HSE đánh giá nội bộ và báo cáo việc đánh giá nội bộ nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý tích hợp HSE của một tổ chức.
Khóa Đào Tạo Nhận Thức & Đánh Giá Nội Bộ HTQL Chất Lượng Ngành Ô Tô IATF 16949 *Bạn sẽ học được gì? Khóa học IATF 16949:2016 này giúp học viên nắm được các điều khoản, yêu cầu tiêu chuẩn IATF 16949 và các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ và báo cáo việc đánh giá nội bộ, theo dõi hành động khắc phục nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý Chất lượng cho ngành Ô tô IATF 16949:2016 của một tổ chức.
 Khóa đào tạo 5 Core Tools (5 Công Cụ Hỗ Trợ) HTQL Chất Lượng cho ngành Ô tô IATF 16949:2016 *Bạn sẽ học được gì? Khóa đào tạo 5core tools hỗ trợ IATF 16949 này giúp cho học viên hiểu rõ từng công cụ trong 5 Core tools và có khả năng vận dụng các công cụ (APQP, PPAP, MSA, FMEA, SPC) trong việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949:2016 tại tổ chức.
Xem thêm ››

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ KMR